• امروز پنج شنبه چهاردهم اسفند 1399 

راهبرد مشارکت

صفحه ی اصلی / راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت مصوب

سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به منظور اجرای ماموریت سازمانی خود تلاش میکند در اجرای ماده 9 تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری باعنوان " حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری " راهبرد مشارکت شهروندان درتصمیمات و فرایندهای اداری سازمان را به شرح ذیل فراهم نماید :

1.برخی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی اداری و ... مرتبط با حقوق افراد پس از تائید پیش نویس و قبل از تصمیم نهایی، از طریق حوزه ریاست و روابط عمومی در میزخدمت الکترونیکی سازمان درج میشود و طی مدت دو هفته در اختیار عموم برای اظهار نظر قرار می گیرد و پس از دریافت انتقادات ارزنده مردمی نسبت به اصلاح و ابلاغ آن اقدام میشود .

2.بسترهای تعاملی شهروندان برای اعلام نظرات، پیشنهاداتف انتقادات و شکایات عبارتند از :

- پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.oghaf.ir

- پست الکترونیکی سازمان به آدرس info@oghaf.ir

- شماره تلفن و ایمیل مسئولین درج شده در تارنمای سازمان

- میزخدمت الکترونیکی سازمان به نشانی my.oghaf.ir

- دیگر کانال های ارتباطی ) تلفن گویا،ارسال پیامک و ... (

نظرات شهروندان توسط حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات دریافت و با همکاری سایر بخش های مرتبط و مسئول، بررسی ،پیگیری و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد .

3.امکان مشاهده، اظهارنظر و پیگیری خدمات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برای شهروندان از طریق

سامانه های الکترونیکی ) قابل دسترسی دربخش خدمات الکترونیکی تارنمای سازمان ( و سامانه های ا لی خدمات دستگاه های اجرایی به آدرس https://gservice.aro.gov.ir به نحو مقتضی در تارنمای سازمان توسط حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل به شهروندان اطلاع رسانی می شود