• امروز یک شنبه هفدهم اسفند 1399 

امامزادگان بخش سلفچگان

صفحه ی اصلی / امامزادگان بخش سلفچگان

 
    امامزادگان بخش سلفچگان
 
 امامزاده خدیجه خاتون علیها السلام / از احفاد امام صادق علیه السلام / به آدرس بخش سلفچگان - روستای خدیجه خاتون علیها السلام
 
 
امامزاده ابراهیم علیه السلام / به آدرس بخش سلفچگان - روستای خدیجه خاتون علیها السلام
 
 
امامزاده زکریا علیه السلام / به آدرس بخش سلفچگان - روستای خدیجه خاتون علیها السلام
 
 
امامزاده ساریه خاتون علیها السلام / از احفاد امام حسن مجتبی علیه السلام / به آدرس بخش سلفچگان - روستای ساریه خاتون علیها السلام
 
 
امامزاده عبد الصالح علیه السلام / به آدرس بخش سلفچگان - روستای راهجرد
 
 
امامزاده سه خواهران علیهم السلام / از احفاد امام سجاد علیه السلام / به آدرس بخش سلفچگان - روستای بنابر
 
 
امامزاده جعفر علیه السلام / از فرزندان امام کاظم علیه السلام / به آدرس بخش سلفچگان - روستای زواریان
 
 
امامزاده قاسم علیه السلام / به آدرس بخش سلفچگان - روستای زواریان
 
 
امامزادگان عباس و زبیده خاتون علیهم السلام / از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام / به آدرس بخش سلفچگان - روستای جنداب